Mäklarinformation

Roligt att du är intres­se­rad av vår för­e­ning. Vi kom­mer sam­la infor­ma­tion på den här sidan för dig som ska säl­ja en lägen­het eller om du är mäk­la­re och vill ha till­gång till vik­ti­ga under­lag. Om det är något du sak­nar kan du höra av dig till oss.

Q&A Brf Inge­mar 13

Är brf Inge­mar 13 en äkta bostads­rätts­för­e­ning?                                                                                                                             ‑Ja

Äger för­e­ning­en mar­ken?
‑Ja

Lite om vad fas­tig­he­ten inne­hål­ler:                                                                                                                                                      ‑Fas­tig­he­ten är ett hörn­hus med adres­ser­na Roslags­ga­tan 44 samt Inge­mars­ga­tan 5. Roslags­ga­tan 44 har 10 st bostads­rät­ter för boen­de samt en bostads­rätt i mark­pla­net för kon­tor­sän­da­mål. Här finns även ingång­en till en lokal om 220 m² vil­ken hyrs ut. Det­ta är en nya­re del som bygg­des till och fär­dig­ställ­des 2006. Inge­mars­ga­tan 5 inne­hål­ler 31 st bostads­rät­ter enkom för bostads­än­da­mål. Stor tvätt­stu­ga med fle­ra maski­ner, 3 st tvätt, 2 st tork­tum­la­re samt ett tork­skåp. 2st cykel­ga­rage, ett på var­je adress.

Är det berg­vär­me som upp­värm­ning?
‑Berg­vär­me med fjärr­vär­me som till­skott.

Vad ingår i avgif­ten?
‑Lät­ta­re att säga vad som till­kom­mer: Hus­hålls-el, Bred­band och TV.
Bred­band och TV = 225kr/månad och läggs till månads­av­gif­ten, dvs den är ett extra val och ej obli­ga­to­risk.
Det som ingår i det­ta val är Com­Hem basut­bud, dvs 7 digi­ta­la och 17 ana­lo­ga kana­ler.
Bred­bandsle­ve­ran­tör är Bredband2 med upp­kopp­ling på upp till 100/100 för lägen­he­ter­na på Inge­mars­ga­tan 5 samt upp till 1000/1000 för lägen­he­ter­na på Roslags­ga­tan 44. Hela huset kom­mer inom en snar fram­tid få KAT 6 kab­lar vil­ket gör 1000/1000 möj­ligt för hela huset.

Är det någon beslu­tad avgifts­för­änd­ring?
‑Nej. För­e­ning­en har stark eko­no­mi som ger utrym­me både för för­bätt­ring­ar och amor­te­ring.

Vad är hyran för en gara­ge­plats?
1600 kr/ månad. För när­va­ran­de kö. Just nu en mind­re plats ledig till en kost­nad om 1200kr/månad.

Är det någ­ra beslu­ta­de reno­ve­ring­ar?
‑Nej, vi har just avslu­tat en stör­re ombygg­na­tion av ter­ras­ser­na på plan 7 då de var dåligt bygg­da. Nu är de i topp­skick och husets fram­ti­da integri­tet tryg­gad ovan­i­från. Näs­ta sak att ta beslut om är por­tar, entré och säker­het. Även det digi­ta­la port­te­le­fon och kod­sy­ste­met ingår i ett sådant beslut. Vi dis­ku­te­rar även and­ra åtgär­der som syf­tar till att för­äd­la fas­tig­he­ten. Vida­re finns det en under­hålls­plan att ta del av nedan.

Tillå­ter ni delat ägan­de?
‑Ja

God­kän­ner ni juri­disk per­son?
‑Nej

Var skic­kar vi ansö­kan om med­lem­skap?
‑Ni skic­kar den till för­e­ning­ens låda:
Brf Inge­mar 13
Roslags­ga­tan 44
113 54 Stock­holm

Under­hålls­plan

Eko­no­misk plan

KONTAKTA OSS »

Års­rap­por­ter »