Stämma

Vid ordi­na­rie stäm­ma väl­jer bostads­rätts­för­e­ningen Inge­mar 13 med­lem­mar en sty­relse om minst tre och högst sju leda­mö­ter med högst tre sup­ple­an­ter.
Ordi­na­rie stäm­ma ska hål­las senast 30 juni.