Fastigheten

För­e­ning­en äger och för­val­tar fas­tig­he­ten sedan den 7 novem­ber 2001 och omfat­tar 41 bostads­lä­gen­he­ter, två kon­torslo­ka­ler samt garage (25 plat­ser).

Samt­li­ga lägen­he­ter samt en kon­torslo­kal är upp­låt­na med bostads­rätt. En lokal hyres ut. Fas­tig­he­ten är belä­gen på Inge­mars­ga­tan 5/Roslagsgatan 44 i Stock­holm, Johan­nes för­sam­ling.

Bygg­na­den är upp­förd 1969/2006 och består av ett fler­bo­stads­hus.

Den tota­la uthyr­nings­ba­ra are­an upp­går till 3429 kvm sam 248 kvm i kon­tor­sa­rea.

Tom­ten omfat­tar 841 kvm.