Förvaltning

Bostads­rätts­för­e­ning­en har avtal med Fas­tig­hets­ä­gar­na som hand­har den eko­no­mis­ka och tek­nis­ka för­valt­ning­en.

Fas­tig­he­ten är full­vär­des­för­säk­rad hos Pro­tector. Bostads­rätts­tillägg  för alla med­lem­mar ingår. För­e­ning­en rekom­men­de­rar dock alla med­lem­mar att under­sö­ka att den för­säk­ring­en täc­ker det som var och en vill ha, bland annat lösö­re.

För­e­ning­en har avtal med Bredband2 för access till Inter­net med egen 1000 Mbits fiber upp­kopp­ling.