Kategorier
Om föreningen

Garagestädning 12 okt.

08:00 — 16:00, mån­da­gen den 12:e okto­ber (2020) skall alla bilar och motor­cyklar vara ute ur gara­get. Det gäl­ler ock­så alla övri­ga per­son­li­ga ägo­de­lar och utrust­ning.

Pas­sar ock­så på att påmin­na om den brand­in­spek­tion som görs två gång­er om året. Den säger att man inte kan ha lösa före­mål som inte hör till for­do­nen på p‑platserna. För­hopp­ning­en är att ni tar bort det i god tid innan gara­ge­städ­ning senast 10/10. Alter­na­ti­vet är att de tas bort på husets städ­dag den 11/10.

Kategorier
Om föreningen

Cykelförråd 2020

Vi har behov av att dras­tiskt dra ned på allt som för­va­ras i des­sa för­råd. Där det är möj­ligt behö­ver vi redu­ce­ra cyklar, barn­vag­nar, pul­kor etc.

Sty­rel­sens bedöm­ning är att vi fort­fa­ran­de kan få undan en hel del och där­i­ge­nom slut­li­gen få en upp­fatt­ning om hur myc­ket plats vi kan fri­gö­ra för att alla skall få plats med sina cyklar och barn­vag­nar.

Mål­sätt­ning­en är att det­ta skall vara klart senast lör­da­gen den 10/10, dvs dagen innan hös­tens städ­dag. Sty­rel­sen orga­ni­se­rar bort­fors­ling av det som sen skall iväg.

Resul­ta­tet av det­ta blir att allt det som är kvar efter genom­gång kom­mer att frak­tas iväg. Sty­rel­sen kom­mer att sät­ta vita bunt­band på alla cyklar, barn­vag­nar och pul­kor. Vi ber er alla att avlägs­na ban­den på de cyklar, barn­vag­nar och pul­kor ni använ­der innan 10/10.

Cyklar, barn­vag­nar och pul­kor, vars band sit­ter kvar den 10/10, kom­mer att avlägs­nas från för­rå­den och lag­ras i 3 måna­der för att där­ef­ter kas­tas eller skän­kas.

Om vi gör det­ta nog­grant kom­mer möj­lig­he­ter­na till rik­tigt bra cykel­rum öka väsent­ligt och san­no­likt gå att genom­fö­ras!

Kategorier
Om föreningen

Städdag 11 oktober 2020

Vi upp­re­par tidi­ga­re suc­cé­er och sam­las för en städ­dag då vi tar hand om vår fas­tig­het!

Sam­ling kl. 10:30 på inner­går­den.

Agen­dan för dagen,  den styrs natur­ligt­vis av hur många vi är:

 1. Stä­da tvätt­stu­gan
 2. Stä­da soprum­met.
 3. Göra rent sop­kär­len.
 4. Stä­da cykel­rum på Inge­mars­ga­tan.
 5. Stä­da cykel­rum på Roslags­ga­tan.
 6. Ren­gö­ra gal­ler till luft­sy­stem, mest inner­går­den.
 7. Stä­da ur tek­nik­rum och pann­rum.
 8. Fyl­la fog­mas­sa mel­lan fasad­sten och trot­to­arsten.
 9. Mon­te­ra tak­plå­tar i entré Inge­mars­ga­tan.
 10. Ren­gö­ra och ploc­ka in möb­ler från går­den.
 11. Ta bort saker i trapp­hu­sen enligt bran­dö­ver­syn.
 12. Tvät­ta hiss­dör­rar och plå­tar, insi­da, Inge­mars­ga­tan 5.
 13. Mon­te­ra fäs­ten för hand­tag i his­sen
 14. Plus det vi hin­ner hit­ta fram till städ­da­gen.
 15. Avslut med korv­grill­ning.

Efter städ­da­gens slut ser­ve­ras lite att äta och dric­ka. Mis­sa inte det­ta till­fäl­le att lära kän­na huset och era gran­nar!

Vi hjälps åt med att hål­la avstånd!

Kul om vi blir ett rik­tigt stort gäng, då går det lätt och snabbt att få myc­ket gjort!

Anmäl er till sty­rel­sen så vi kan pla­ne­ra!

 Via brev­lå­da i Roslags­ga­tans entré eller via hemsidan/kontakt)

Kategorier
Om föreningen

Vårens städdag söndagen den 10 maj

Sam­ling kl. 10:30 på inner­går­den.

Efter städ­da­gens slut ser­ve­ras lite att äta och dric­ka. Mis­sa inte det­ta till­fäl­le att lära kän­na huset och era gran­nar!

Kul om vi blir ett rik­tigt stort gäng, då går det lätt och snabbt att få myc­ket gjort!

Kategorier
Om föreningen

Garagestädning måndagen den 11:e maj

08:00 — 1600, mån­da­gen den 11:e maj 2020 skall alla bilar och motor­cyklar vara ute ur gara­get. Det gäl­ler även övri­ga per­son­li­ga ägo­de­lar och utrust­ning.

Pas­sar ock­så på att påmin­na om den brand­in­spek­tion som görs 2 gång­er om året. Den säger att man inte kan ha lösa före­mål på p‑platserna. För­hopp­ning­en är att ni tar bort det i god tid innan gara­ge­städ­ning. Alter­na­ti­vet är att de tas bort på husets städ­dag den 10:e maj, dvs dagen innan.

Ett öns­ke­mål är som sagt att alla även har bytt till som­mar­däck. Då mins­kar damm och sli­tage i gara­get väsent­ligt, tack på för­hand för det!

Kategorier
Att bo hos oss

Ombyggnader och reparationer

Bostads­rätts­in­ne­ha­vares (Bri) rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter regle­ras i bostads­rätts­för­e­ning­ens (Brf) stad­gar.

Det ålig­ger Bri att söka erfor­der­li­ga myn­dig­hets till­stånd för genom­fö­ran­de av pla­ne­ra­de för­änd­ring­ar i enlig­het med gäl­lan­de Plan och Bygg­lag.

Brfs sty­rel­se skall för god­kän­nan­de till­stäl­las besluts­un­der­lag i form av rit­ning­ar, tek­nisk beskriv­ning, tid­plan och annan rele­vant doku­men­ta­tion samt upp­gif­ter om hur och av vem pro­jek­tet skall genom­fö­ras.

Repa­ra­tions- och ombygg­nads­ar­be­ten skall utfö­ras av behö­rig reparatör/ hant­ver­ka­re. Svens­ka bygg­be­stäm­mel­ser och gäl­lan­de anvis­ning­ar i Bygg AMA skall föl­jas. Vid alla åtgär­der som genom­förs skall luft­kva­li­tet, ljud- och vär­me-iso­le­ring, brand­skydd samt utrym­ning sär­skilt beak­tas.

Brf kan efter egen bedöm­ning anli­ta sak­kun­ni­ga för att kon­trol­le­ra exem­pel­vis utfö­ran­den som kom­mer att bli dol­da genom inbygg­nad. Kon­trol­ler­na skall ombe­sör­jas av Bri. Brf över­tar inte ansva­ret i sam­band med kon­trol­ler­na. Brf skall av Bri ersät­tas för de kost­na­der i form av admi­nist­ra­tion, tek­nisk kon­troll, besikt­ning­ar mm som blir en följ av Brfs insat­ser vid aktu­ell för­änd­ring.

Efter avslu­tat pro­jekt skall Bri över­läm­na rela­tions­hand­ling­ar, myn­dig­hets­do­ku­ment och and­ra rele­van­ta hand­ling­ar till Brf i form för Brf´s arki­ve­ring. Exem­pel på doku­ment är bygg­lov­hand­ling­ar, rit­ning­ar, beskriv­ning­ar, sotarin­tyg, pro­to­koll avse­en­de sam­råd, egen­kon­troll, kva­li­tets­säk­ring, OVK-besikt­ning etc.

Infor­ma­tion om änd­rings­ar­be­tets omfatt­ning inklu­si­ve tid­plan skall läm­nas skrift­li­gen till berör­da gran­nar och anslås på anslags­tav­lor i god tid före pro­jektstart. Av hän­syn till gran­nar får inga stö­ran­de arbe­ten utfö­ras före kl 0800 eller efter kl 1700. Inte hel­ler under lör­da­gar, sön­da­gar och övri­ga helg­da­gar.

Vid bil­ning ålig­ger det Bri att fast­stäl­la om det före­lig­ger risk för bil­nings­ska­dor i and­ra lägen­he­ter. Före­lig­ger risk skall besikt­ning genom­fö­ras av lägen­he­ter som är i faro­zo­nen för ska­dor. I det fall besikt­ning ej sker räk­nas det som att inga tidi­ga­re ska­dor har fun­nits.

Våtut­rym­men Vid repa­ra­tio­ner och ombygg­nad skall hant­ver­ka­re som anli­tas vara cer­ti­fi­e­ra­de för våtrums­ar­be­ten. Arbe­ten skall utfö­ras enligt gäl­lan­de myn­dig­hets­krav och Bygg­ke­ra­mikrå­dets bransch­reg­ler vad gäl­ler såväl under­lag för täts­kikt som täts­kikt.

Om stör­re ombygg­na­der eller led­nings­för­änd­ring­ar utförs skall nya rela­tions­hand­ling­ar upp­rät­tas och intyg från sak­kun­nigt gäl­lan­de täts­kikt till­stäl­las Brf.

Då ombygg­nad inne­bär för­änd­rat läge av bad­rum eller kök skall even­tu­el­la olä­gen­he­ter utre­das. Luft­kva­li­tet och lju­di­so­le­ring mot angrän­san­de våning­ar skall säker­stäl­las.

Trans­por­ter

Trapp­hus och his­sar får inte använ­das för ombygg­nads­re­la­te­ra­de per­son- eller material/utrustningstransporter eller på annat sätt som blir stö­ran­de för övri­ga Bri. Bygg/transporthiss och/eller mobil­kran för­ut­sätts.

Byg­gav­fall

Allt byg­gav­fall skall bort­forslas direkt till åter­vin­nings­cen­tral utan mel­lan­lag­ring på trot­to­a­rer eller and­ra gemen­sam­ma utrym­men.

Grovsoprum­met får inte nytt­jas för byg­gav­fall inklu­si­ve vit­va­ror, skåp etc.

Övrigt

Vid över­lå­tel­se av bostads­rätt skall Bri infor­me­ra ny Bri om utför­da repa­ra­tio­ner och ombygg­na­der enligt reg­ler ovan samt över­läm­na rele­vant doku­men­ta­tion.

Om reg­ler­na ovan inte följs kan Brf vid­ta­ga erfor­der­li­ga åtgär­der för regelupp­fyll­nad på Bri´s bekost­nad.

Om tvek­sam­het upp­står beträf­fan­de tolk­ning av des­sa reg­ler – kon­tak­ta Brfs sty­rel­se.

Kategorier
Om föreningen

Ingen mer portkod

Angå­en­de port­kod Inge­mars­ga­tan 5 och Roslags­ga­tan 44

Fre­da­gen den 3:e april, 2020, på efter­mid­da­gen tas port­ko­den bort i båda våra entré­er, dvs det som kal­las ytt­re skal­skyd­det.

Där­ef­ter är det enbart med blipp eller ringa upp via port­te­le­fon som entré­dör­rar­na öpp­nas.

Inre skal­skyd­det, dvs dör­rar till går­den, garage, sop­rum samt för­råd kan även i fort­sätt­ning­en öpp­nas med kod alter­na­tivt blipp.

Port­te­le­fo­nen fun­ge­rar med and­ra ord som idag för­u­tom att koden tas bort. Mel­lan kl 07.00–21.00 skrol­lar man i port­te­le­fo­nen till nam­net på den man besö­ker och ring­er upp med knap­par­na. Port­te­le­fo­nen ring­er upp till er mobil från 08–4418495 och ni öpp­nar med 5 eller stjär­na.

Före kl 07.00 och efter 21.00 alla dagar i vec­kan mås­te besö­ka­re kun­na knap­pa in hela det tele­fon­num­mer som den de besö­ker har log­gat i port­te­le­fo­nen, då kan den boen­de skall bli upp­ringd och öpp­na por­ten.

Man kan, via tele­fo­nen, även tala med den som står vid port­te­le­fo­nen om man är osä­ker på vem som vill kom­ma in. En myc­ket bra vana är att ald­rig slent­ri­an­mäs­sigt öpp­na, det ökar säker­he­ten väsent­ligt i vår fas­tig­het.

Med mobil är det lätt att på distans släp­pa in hant­ver­ka­re utan att läm­na ut sin blipp. Då behö­ver man bara läm­na ut nyc­kel till lägen­hets­dör­ren, lätt och bekvämt.

Det kom­mer att fin­nas nya låskol­var med helt nya nyck­lar i entré­dör­rar­na även i fram­ti­den. De nyck­lar­na är enbart till för att kun­na öpp­na dör­rar­na vid strö­mav­brott under en läng­re tid. Nor­malt har port­te­le­fo­nen ett bat­te­ri som hål­ler minst 48 tim­mar.

Sty­rel­sen samt fas­tig­hets­för­val­ta­ren har des­sa nyck­lar.

Påmin­ner ock­så om att dör­ren på Inge­mars­ga­tan är auto­ma­tisk. För att meka­ni­ken samt ytskik­ten skall hål­la mås­te vi all­tid använ­da auto­ma­ti­ken. Öpp­na på vägen ut med tryc­ket på väg­gen till väns­ter, samt vid öpp­ning uti­från invän­ta den auto­ma­tis­ka öpp­ning­en. Ryc­ker man upp dör­ren uti­från eller tryc­ker upp den ini­från så belas­tar man infäst­ning­ar och meka­nism onö­digt myc­ket. Syste­met är valt för att man inte skall behö­va ta i dör­ren och det är ju i alla fall en för­del i des­sa tider med risk för smit­ta.

Auto­ma­ti­ken gör att dör­ren får en läng­re livs­längd och hål­ler sig snyg­ga­re när man inte tryc­ker upp den med en fot eller pir­ra med bygg­ma­te­ri­al, där­av auto­ma­ti­ken.

Det kan ibland upp­fat­tas som en något lång­sam öpp­ning men auto­ma­ti­ken är ställd på snab­bas­te öpp­ning samt kor­tas­te öpp­nings­tid som går att få.

Kategorier
Om föreningen

Årsstämma 14 maj 2020

Upp­da­te­rad 20 april 2020

Ordi­na­rie för­e­nings­stäm­ma: Tors­da­gen 14 maj 2020 kl. 18.30. Mötes­plats är vår fina inner­gård.

Med­lem­mar­na i Bostads­rätts­för­e­ning­en Inge­mar 13, Stock­holm, kal­las till ordi­na­rie för­e­nings­stäm­ma:

Ni som anmäl­de er till för­ra kal­lel­sen behö­ver anmä­la er igen och vi hop­pas natur­ligt­vis på ännu fler anmäl­ning­ar från övri­ga med­lem­mar!

Anmäl Dig/Er på mail  styrelsen@brfingemar13.se  alter­na­tivt nedan på bifo­gad anmäl­nings­blan­kett som där­ef­ter läggs i för­e­ning­ens brev­lå­da, Roslags­ga­tan 44, helst senast 10:e maj.

Vän­li­gen ange namn på del­ta­gan­de med­lem­mar samt lägen­hets­num­mer.

Sty­rel­sen påmin­ner om att vid röst­ning via ombud/annan med­lem, kan ombud/annan med­lem inte före­trä­da mer än en (1) annan röst.

DAGORDNING 
På för­e­nings­stäm­man kom­mer föl­jan­de frå­gor att behand­las:

 1. Stäm­man öpp­nas.
 2. Val av stäm­mo­ord­fö­ran­de.
 3. Beslut om att tillå­ta exter­na ombud utan röst­rätt vil­ka inte är med­lem­mar. Det­ta för att kun­na hål­la stäm­man utom­hus och där­med tillå­ta even­tu­ell över­hör­ning från utom­stå­en­de. Kon­sen­sus­be­slut från de när­va­ran­de behövs för det­ta.
 4. God­kän­nan­de av dag­ord­ning­en.
 5. Anmä­lan av stäm­mo­ord­fö­ran­dens val av pro­to­koll­fö­ra­re.
 6. Val av två juste­ra­re och röst­räk­na­re.
 7. Frå­ga om stäm­man bli­vit i stad­ge­en­lig ord­ning utlyst.
 8. Fast­stäl­lan­de av röst­längd.
 9. Före­drag­ning av sty­rel­sens års­re­do­vis­ning för 2019.
 10. Före­drag­ning av revi­sorns berät­tel­se.
 11. Beslut om fast­stäl­lan­de av resul­tat- och balans­räk­ning­ar.
 12. Beslut om resul­tat­dis­po­si­tion.
 13. Frå­ga om ansvars­fri­het för sty­rel­se­le­da­mö­ter­na.
 14. Frå­ga om arvo­de åt sty­rel­se­le­da­mö­ter och revi­so­rer för näst­kom­man­de verk­sam­hets­år.
 15. Val av sty­rel­se­le­da­mö­ter och sup­ple­an­ter.
 16. Val av revi­sor och revi­sors­supple­ant.
 17. Till­sät­tan­de av val­be­red­ning.
 1. Ären­den, för beslut, som sty­rel­sen tagit upp i kal­lel­sen eller som med­lem motio­ne­rar om enligt § 31.
 2. Två motio­ner bifo­gas den­na kal­lel­se.
 3. Byte av fas­tig­hets­för­val­ta­re. Sty­rel­sen söker man­dat att ta beslut på ny för­val­ta­re från och med 20210101. Se bifo­gat doku­ment ”Byte av för­val­ta­re”.
 4. Övri­ga frå­gor.
 5. Stäm­mans avslu­tan­de.

Motio­ner skall vara sty­rel­sen till­han­da senast den 19:e april. Inläm­na­de motio­ner sänds ut till med­lem­mar­na för påse­en­de innan stäm­man. Vik­tigt att kom­ma ihåg att läsa in sig på motio­ner­na och ha en tyd­lig åsikt innan stäm­man. Stäm­man är till för att rös­ta om motio­ner­na efter en kort drag­ning. Med and­ra ord är stäm­man i huvud­sak inte till för dis­kus­sio­ner eller ytter­li­ga­re infor­ma­tion kring inläm­na­de motio­ner.

Års­re­do­vis­ning­en för 2019 kom­mer att dis­tri­bue­ras till alla med­lem­mar senast 2 vec­kor före stäm­man och då till­sam­mans med bud­get för 2020.

Har du inte upp­gett din mail­a­dress men vill ha mate­ri­a­let på mail (då har du fått den­na kal­lel­se via brev­lå­dan) vän­li­gen sänd ett mail till styrelsen@brfingemar13.se med din mail­a­dress.

Om du inte anmä­ler någon mail­a­dress får du fort­satt mate­ri­a­let i din brev­lå­da.

Det är sty­rel­sens för­hopp­ning att många med­lem­mar del­ta­ger på stäm­man även om vi sit­ter ute!

Varmt väl­kom­na!

Kategorier
Om föreningen

Byte av blippar

Vi job­bar med att ska­pa en säk­ra­re fas­tig­het för oss alla boen­de i BRF Inge­mar 13. 

Nu är det dags att byta ut våra gam­la blip­par till nya ”smar­ta” säk­ra­re blip­par.

Ta med dina gam­la blip­par till någon av tider­na nedan så kom­mer Ire­ne och Claes byta ut dem till nya. I steg 1 får alla 3 nya ”smar­ta” blip­par / lägen­het. Behö­ver ni fler pga att ni är fler boen­de på er adress så säger ni till när ni byter era blip­par så note­rar vi det och ni får ut dem vid ett sena­re till­fäl­le.

Du byter dina blip­par i entrén på Inge­mars­ga­tan 5 någon av des­sa tider.

Tors­dag 6 feb­ru­a­ri kl 18–19

Tis­dag 11 feb­ru­a­ri kl 18–19

Info om de nya blip­par­na 

 • De är per­son­li­ga och num­re­ra­de elektro­niskt, dvs indi­vi­du­el­la.
 • De är pro­gram­me­rings­ba­ra och kan akti­ve­ras på distans. 
 • Som stan­dard får var­je lägen­het 3 blip­par / lägen­het. En ansva­rig för blip­par­na atte­ste­rar och löser ut de nya blip­par­na per lägen­het på någon av ovan tider. 
 • Prin­ci­pen är att en lägen­het har så många blip­par som det finns boen­de skriv­na på adres­sen.
 • Har du fler blip­par än 3 idag och det är skä­ligt och rele­vant att du behö­ver fler så går det bra att byta in fler, men då vid ett sena­re till­fäl­le då vi har begrän­sat antal i förs­ta omgång­en. Med­de­la vid inby­tet hur många blip­par ni öns­kar extra.
 • För­lo­rar ni en ny blipp så med­de­lar ni det till för­e­ning­ens nyc­ke­l­an­sva­rig som ser till att den ”dödas” i det elektro­nis­ka regist­ret. På så sätt har vi inga fun­ge­ran­de blip­par ute på drift, utan endast behö­ri­ga har blip­par. Nya och extra blip­par kom­mer att ha en avgift i ett sena­re ske­de, men nu vid bytet får man nya blip­par utan kost­nad vid utbyte av de gam­la.
 • Gam­la och nya blip­par kom­mer att fun­ge­ra paral­lellt under en tid tills vi kän­ner oss tryg­ga med att alla fått byta. Där­ef­ter kom­mer de gam­la blip­par­na inte att fun­ge­ra. 
 • Vid en för­sälj­ning läm­nas alla blip­par över till ny äga­re pre­cis som med nyck­lar, se kom­man­de rutin på hem­si­dan för det­ta. 

Är det något ni und­rar över så skic­ka iväg ett epost till styrelsen@brfingemar13.se

Kategorier
Om föreningen

Julklappspapper

Vik­tigt inför julen! Vi kan inte slänga jul­klapps­pap­per och kar­tong­er i hus­hålls­so­por­na! Det kom­mer bara leda till att sopor­na ej häm­tas. Vi har 300 m till avfalls­an­lägg­ning­en i ber­get och ännu när­ma­re till sop­sor­te­ring­ar, väl­digt bra och pri­vi­li­gi­e­rat för oss!