Kategorier
Om föreningen

Ingen mer portkod

Angå­en­de port­kod Inge­mars­ga­tan 5 och Roslags­ga­tan 44

Fre­da­gen den 3:e april, 2020, på efter­mid­da­gen tas port­ko­den bort i båda våra entré­er, dvs det som kal­las ytt­re skal­skyd­det.

Där­ef­ter är det enbart med blipp eller ringa upp via port­te­le­fon som entré­dör­rar­na öpp­nas.

Inre skal­skyd­det, dvs dör­rar till går­den, garage, sop­rum samt för­råd kan även i fort­sätt­ning­en öpp­nas med kod alter­na­tivt blipp.

Port­te­le­fo­nen fun­ge­rar med and­ra ord som idag för­u­tom att koden tas bort. Mel­lan kl 07.00–21.00 skrol­lar man i port­te­le­fo­nen till nam­net på den man besö­ker och ring­er upp med knap­par­na. Port­te­le­fo­nen ring­er upp till er mobil från 08–4418495 och ni öpp­nar med 5 eller stjär­na.

Före kl 07.00 och efter 21.00 alla dagar i vec­kan mås­te besö­ka­re kun­na knap­pa in hela det tele­fon­num­mer som den de besö­ker har log­gat i port­te­le­fo­nen, då kan den boen­de skall bli upp­ringd och öpp­na por­ten.

Man kan, via tele­fo­nen, även tala med den som står vid port­te­le­fo­nen om man är osä­ker på vem som vill kom­ma in. En myc­ket bra vana är att ald­rig slent­ri­an­mäs­sigt öpp­na, det ökar säker­he­ten väsent­ligt i vår fas­tig­het.

Med mobil är det lätt att på distans släp­pa in hant­ver­ka­re utan att läm­na ut sin blipp. Då behö­ver man bara läm­na ut nyc­kel till lägen­hets­dör­ren, lätt och bekvämt.

Det kom­mer att fin­nas nya låskol­var med helt nya nyck­lar i entré­dör­rar­na även i fram­ti­den. De nyck­lar­na är enbart till för att kun­na öpp­na dör­rar­na vid strö­mav­brott under en läng­re tid. Nor­malt har port­te­le­fo­nen ett bat­te­ri som hål­ler minst 48 tim­mar.

Sty­rel­sen samt fas­tig­hets­för­val­ta­ren har des­sa nyck­lar.

Påmin­ner ock­så om att dör­ren på Inge­mars­ga­tan är auto­ma­tisk. För att meka­ni­ken samt ytskik­ten skall hål­la mås­te vi all­tid använ­da auto­ma­ti­ken. Öpp­na på vägen ut med tryc­ket på väg­gen till väns­ter, samt vid öpp­ning uti­från invän­ta den auto­ma­tis­ka öpp­ning­en. Ryc­ker man upp dör­ren uti­från eller tryc­ker upp den ini­från så belas­tar man infäst­ning­ar och meka­nism onö­digt myc­ket. Syste­met är valt för att man inte skall behö­va ta i dör­ren och det är ju i alla fall en för­del i des­sa tider med risk för smit­ta.

Auto­ma­ti­ken gör att dör­ren får en läng­re livs­längd och hål­ler sig snyg­ga­re när man inte tryc­ker upp den med en fot eller pir­ra med bygg­ma­te­ri­al, där­av auto­ma­ti­ken.

Det kan ibland upp­fat­tas som en något lång­sam öpp­ning men auto­ma­ti­ken är ställd på snab­bas­te öpp­ning samt kor­tas­te öpp­nings­tid som går att få.

Kategorier
Om föreningen

Årsstämma 2020

Upp­da­te­rad 28 mars 2020

Givet den situ­a­tion och utveck­ling vi har med smitt­sprid­ning har sty­rel­sen tagit beslu­tet att inte hål­la stäm­man på före­skri­vet sätt i kal­lel­sen. Där­e­mot avser vi hål­la stäm­man på utsatt datum och tid, 22/4 kl 18.30, om det inte går emot då gäl­lan­de råd och myn­dig­hets­be­slut.

Med­lem­mar­na i Bostads­rätts­för­e­ning­en Inge­mar 13, Stock­holm, kal­las till ordi­na­rie för­e­nings­stäm­ma:

Den för­änd­ring vi gjort är att vi har avbo­kat lokal och för­tä­ring. Om väd­ret tillå­ter kom­mer stäm­man i stäl­let hål­las på inner­går­den. Är det kallt ute hål­ler vi stäm­man i gara­get där vi kan spri­da ut oss ordent­ligt.

Vi har svå­rig­he­ter att till­sam­mans med Fas­tig­hets­ä­gar­na och Finn­ham­mars Revi­sions­by­rå få bok­slu­tet klart tidi­ga­re än den senas­te tid som sti­pu­le­ras av våra stad­gar, allt tar extra tid just nu. Det blir med and­ra ord i abso­lut sista minu­ten. Sty­rel­sen avser hål­la års­bok­slu­tet till­gäng­ligt via för­e­ning­ens hem­si­da och/eller via e‑mail till alla med­lem­mar.

Det finns ock­så en kvar­va­ran­de risk att bok­slu­tet inte blir klart senast två vec­kor innan stäm­man, vil­ket är den tid våra stad­gar säger, och då är vi tving­a­de att skju­ta på stäm­man så att det stäm­mer över­ens med de tider som stad­gar­na före­skri­ver.

Sty­rel­sen vill med det­ta med­de­lan­de göra er bered­da på att det kan bli udda lös­ning­ar på genom­fö­ran­de av stäm­man samt att tiden kan bli knapp i vis­sa fall. Vi är trots den situ­a­tion som påver­kar vårt sam­häl­le så myc­ket helt bund­na av de stad­gar för­e­ning­en har.

Skul­le vi få en situ­a­tion där myn­dig­he­ters beslut omöj­lig­gör en stäm­ma, exem­pel­vis för­bju­der grup­per stör­re än två per­so­ner, kan det bli en lös­ning via digi­tal media för att hål­la mötet.

Sty­rel­sen ber att få åter­kom­ma och hop­pas på er flex­i­bi­li­tet vid snab­ba för­änd­ring­ar och lite udda lös­ning­ar.

Tack på för­hand och sköt om er!

Kategorier
Om föreningen

Byte av blippar

Vi job­bar med att ska­pa en säk­ra­re fas­tig­het för oss alla boen­de i BRF Inge­mar 13. 

Nu är det dags att byta ut våra gam­la blip­par till nya ”smar­ta” säk­ra­re blip­par.

Ta med dina gam­la blip­par till någon av tider­na nedan så kom­mer Ire­ne och Claes byta ut dem till nya. I steg 1 får alla 3 nya ”smar­ta” blip­par / lägen­het. Behö­ver ni fler pga att ni är fler boen­de på er adress så säger ni till när ni byter era blip­par så note­rar vi det och ni får ut dem vid ett sena­re till­fäl­le.

Du byter dina blip­par i entrén på Inge­mars­ga­tan 5 någon av des­sa tider.

Tors­dag 6 feb­ru­a­ri kl 18–19

Tis­dag 11 feb­ru­a­ri kl 18–19

Info om de nya blip­par­na 

  • De är per­son­li­ga och num­re­ra­de elektro­niskt, dvs indi­vi­du­el­la.
  • De är pro­gram­me­rings­ba­ra och kan akti­ve­ras på distans. 
  • Som stan­dard får var­je lägen­het 3 blip­par / lägen­het. En ansva­rig för blip­par­na atte­ste­rar och löser ut de nya blip­par­na per lägen­het på någon av ovan tider. 
  • Prin­ci­pen är att en lägen­het har så många blip­par som det finns boen­de skriv­na på adres­sen.
  • Har du fler blip­par än 3 idag och det är skä­ligt och rele­vant att du behö­ver fler så går det bra att byta in fler, men då vid ett sena­re till­fäl­le då vi har begrän­sat antal i förs­ta omgång­en. Med­de­la vid inby­tet hur många blip­par ni öns­kar extra.
  • För­lo­rar ni en ny blipp så med­de­lar ni det till för­e­ning­ens nyc­ke­l­an­sva­rig som ser till att den ”dödas” i det elektro­nis­ka regist­ret. På så sätt har vi inga fun­ge­ran­de blip­par ute på drift, utan endast behö­ri­ga har blip­par. Nya och extra blip­par kom­mer att ha en avgift i ett sena­re ske­de, men nu vid bytet får man nya blip­par utan kost­nad vid utbyte av de gam­la.
  • Gam­la och nya blip­par kom­mer att fun­ge­ra paral­lellt under en tid tills vi kän­ner oss tryg­ga med att alla fått byta. Där­ef­ter kom­mer de gam­la blip­par­na inte att fun­ge­ra. 
  • Vid en för­sälj­ning läm­nas alla blip­par över till ny äga­re pre­cis som med nyck­lar, se kom­man­de rutin på hem­si­dan för det­ta. 

Är det något ni und­rar över så skic­ka iväg ett epost till styrelsen@brfingemar13.se

Kategorier
Om föreningen

Julklappspapper

Vik­tigt inför julen! Vi kan inte slänga jul­klapps­pap­per och kar­tong­er i hus­hålls­so­por­na! Det kom­mer bara leda till att sopor­na ej häm­tas. Vi har 300 m till avfalls­an­lägg­ning­en i ber­get och ännu när­ma­re till sop­sor­te­ring­ar, väl­digt bra och pri­vi­li­gi­e­rat för oss!

Kategorier
Om föreningen

Brandvarnare

Brand­var­na­re och brand­sä­ker­het

För­e­ning­en har inför­skaf­fat nya brand­var­na­re att sät­tas upp i lägen­he­ter­na. Ni som ännu inte kvit­te­rat ut des­sa vän­li­gen tag kon­takt med Kata­ri­na Vie­b­ke på katarina.viebke@live.se

Kategorier
Om föreningen

Värmeväxlaren

Nu är den näs­tan 30 år gam­la vär­me­väx­la­ren utbytt. Vi har fått ett modernt system som väsent­li­gen för­bätt­rar vårt sätt att vär­ma varm­vat­ten samt vär­ma huset. Det är, som kom­mu­ni­ce­rats tidi­ga­re, en stor inve­ste­ring, ca 500 000 kr, men den gam­la anlägg­ning­en läck­te samt att funk­tio­nen i dåti­dens kon­struk­tion inte var lika effek­tiv. Vi får dess­utom ett bätt­re styr och larm­sy­stem för att opti­me­ra våra kost­na­der samt funk­tio­ner.

Kategorier
Om föreningen

Ny entréport

Entré­por­ten Inge­mars­ga­tan 5

Vi har änt­li­gen fått den nya por­ten! Lite annan design och upp­del­ning. Sty­rel­sen hop­pas att den fyl­ler sin plats både i utse­en­de och funk­tion. En bätt­re port i alla avse­en­den:

Kategorier
Om föreningen

Passagesystem

Efter en märk­lig upp­täckt av hur en främ­man­de män­ni­ska kom in i fas­tig­he­ten kon­sta­te­ra­des en nyhet i brist på säker­het för vår fas­tig­het. Den IR sän­da­re som van­ligt­vis är använd vid funk­tions­hin­der eller dis­tri­bu­tion av tid­ning­ar, post och reklam, var pre­cis en sådan som den­ne okän­de per­son använ­de för att öpp­na Inge­mar 5. Det visa­de sig att var­je sådan sän­da­re har möj­lig­het att öpp­na i stort sett var­je port med en sådan öpp­nings­me­ka­nism som vi har.

Kategorier
Om föreningen

Hemförsäkring

För­e­ning­ens fas­tig­hets­för­säk­ring för­änd­ras. Vi har nu i de sista dagar­na av året hit­tat bäs­ta alter­na­ti­vet på den fort­sat­ta för­säk­ring­en för fas­tig­he­ten samt de ansvars­för­säk­ring­ar den krä­ver.

Du behö­ver se över ditt egna bostads­rätts­tillägg i din för­säk­ring.

Kategorier
Om föreningen

Porttelefoner och låssystem

Kom­plet­te­ran­de infor­ma­tion kring våra nya port­te­le­fo­ner samt lås­sy­stem (vårt skal­skydd). Läs det­ta noga, det är myc­ket infor­ma­tion!

Lite bak­grund:

Vi har bytt leve­ran­tör av lås och pas­ser­sy­stem, från Safe­team till Bergs Lås. Vi har haft en del icke inbjud­na indi­vi­der som skaf­fat till­trä­de till fas­tig­he­ten. Det har lett till hän­del­ser som invol­ve­rar svår­för­klar­li­ga till­grepp och pas­sa­ger genom våra lås­sy­stem. Vårt nuva­ran­de system med nyck­lar, port­te­le­fo­ner, blip­par, koder, IR öpp­na­re etc är syn­ner­li­gen kom­pli­ce­rat, inte säkert och består av ett lapp­täc­ke av oli­ka saker. Vi har åtta oli­ka system för pas­sage av oli­ka dör­rar i bygg­na­den.