Kategorier
Om föreningen

Byte av blippar

Vi job­bar med att ska­pa en säk­ra­re fas­tig­het för oss alla boen­de i BRF Inge­mar 13. 

Nu är det dags att byta ut våra gam­la blip­par till nya ”smar­ta” säk­ra­re blip­par.

Ta med dina gam­la blip­par till någon av tider­na nedan så kom­mer Ire­ne och Claes byta ut dem till nya. I steg 1 får alla 3 nya ”smar­ta” blip­par / lägen­het. Behö­ver ni fler pga att ni är fler boen­de på er adress så säger ni till när ni byter era blip­par så note­rar vi det och ni får ut dem vid ett sena­re till­fäl­le.

Du byter dina blip­par i entrén på Inge­mars­ga­tan 5 någon av des­sa tider.

Tors­dag 6 feb­ru­a­ri kl 18–19

Tis­dag 11 feb­ru­a­ri kl 18–19

Info om de nya blip­par­na 

  • De är per­son­li­ga och num­re­ra­de elektro­niskt, dvs indi­vi­du­el­la.
  • De är pro­gram­me­rings­ba­ra och kan akti­ve­ras på distans. 
  • Som stan­dard får var­je lägen­het 3 blip­par / lägen­het. En ansva­rig för blip­par­na atte­ste­rar och löser ut de nya blip­par­na per lägen­het på någon av ovan tider. 
  • Prin­ci­pen är att en lägen­het har så många blip­par som det finns boen­de skriv­na på adres­sen.
  • Har du fler blip­par än 3 idag och det är skä­ligt och rele­vant att du behö­ver fler så går det bra att byta in fler, men då vid ett sena­re till­fäl­le då vi har begrän­sat antal i förs­ta omgång­en. Med­de­la vid inby­tet hur många blip­par ni öns­kar extra.
  • För­lo­rar ni en ny blipp så med­de­lar ni det till för­e­ning­ens nyc­ke­l­an­sva­rig som ser till att den ”dödas” i det elektro­nis­ka regist­ret. På så sätt har vi inga fun­ge­ran­de blip­par ute på drift, utan endast behö­ri­ga har blip­par. Nya och extra blip­par kom­mer att ha en avgift i ett sena­re ske­de, men nu vid bytet får man nya blip­par utan kost­nad vid utbyte av de gam­la.
  • Gam­la och nya blip­par kom­mer att fun­ge­ra paral­lellt under en tid tills vi kän­ner oss tryg­ga med att alla fått byta. Där­ef­ter kom­mer de gam­la blip­par­na inte att fun­ge­ra. 
  • Vid en för­sälj­ning läm­nas alla blip­par över till ny äga­re pre­cis som med nyck­lar, se kom­man­de rutin på hem­si­dan för det­ta. 

Är det något ni und­rar över så skic­ka iväg ett epost till styrelsen@brfingemar13.se

Kategorier
Om föreningen

Julklappspapper

Vik­tigt inför julen! Vi kan inte slänga jul­klapps­pap­per och kar­tong­er i hus­hålls­so­por­na! Det kom­mer bara leda till att sopor­na ej häm­tas. Vi har 300 m till avfalls­an­lägg­ning­en i ber­get och ännu när­ma­re till sop­sor­te­ring­ar, väl­digt bra och pri­vi­li­gi­e­rat för oss!

Kategorier
Om föreningen

Brandvarnare

Brand­var­na­re och brand­sä­ker­het

För­e­ning­en har inför­skaf­fat nya brand­var­na­re att sät­tas upp i lägen­he­ter­na. Ni som ännu inte kvit­te­rat ut des­sa vän­li­gen tag kon­takt med Kata­ri­na Vie­b­ke på katarina.viebke@live.se

Kategorier
Om föreningen

Värmeväxlaren

Nu är den näs­tan 30 år gam­la vär­me­väx­la­ren utbytt. Vi har fått ett modernt system som väsent­li­gen för­bätt­rar vårt sätt att vär­ma varm­vat­ten samt vär­ma huset. Det är, som kom­mu­ni­ce­rats tidi­ga­re, en stor inve­ste­ring, ca 500 000 kr, men den gam­la anlägg­ning­en läck­te samt att funk­tio­nen i dåti­dens kon­struk­tion inte var lika effek­tiv. Vi får dess­utom ett bätt­re styr och larm­sy­stem för att opti­me­ra våra kost­na­der samt funk­tio­ner.

Kategorier
Om föreningen

Ny entréport

Entré­por­ten Inge­mars­ga­tan 5

Vi har änt­li­gen fått den nya por­ten! Lite annan design och upp­del­ning. Sty­rel­sen hop­pas att den fyl­ler sin plats både i utse­en­de och funk­tion. En bätt­re port i alla avse­en­den:

Kategorier
Om föreningen

Passagesystem

Efter en märk­lig upp­täckt av hur en främ­man­de män­ni­ska kom in i fas­tig­he­ten kon­sta­te­ra­des en nyhet i brist på säker­het för vår fas­tig­het. Den IR sän­da­re som van­ligt­vis är använd vid funk­tions­hin­der eller dis­tri­bu­tion av tid­ning­ar, post och reklam, var pre­cis en sådan som den­ne okän­de per­son använ­de för att öpp­na Inge­mar 5. Det visa­de sig att var­je sådan sän­da­re har möj­lig­het att öpp­na i stort sett var­je port med en sådan öpp­nings­me­ka­nism som vi har.

Kategorier
Om föreningen

Hemförsäkring

För­e­ning­ens fas­tig­hets­för­säk­ring för­änd­ras. Vi har nu i de sista dagar­na av året hit­tat bäs­ta alter­na­ti­vet på den fort­sat­ta för­säk­ring­en för fas­tig­he­ten samt de ansvars­för­säk­ring­ar den krä­ver.

Du behö­ver se över ditt egna bostads­rätts­tillägg i din för­säk­ring.

Kategorier
Om föreningen

Porttelefoner och låssystem

Kom­plet­te­ran­de infor­ma­tion kring våra nya port­te­le­fo­ner samt lås­sy­stem (vårt skal­skydd). Läs det­ta noga, det är myc­ket infor­ma­tion!

Lite bak­grund:

Vi har bytt leve­ran­tör av lås och pas­ser­sy­stem, från Safe­team till Bergs Lås. Vi har haft en del icke inbjud­na indi­vi­der som skaf­fat till­trä­de till fas­tig­he­ten. Det har lett till hän­del­ser som invol­ve­rar svår­för­klar­li­ga till­grepp och pas­sa­ger genom våra lås­sy­stem. Vårt nuva­ran­de system med nyck­lar, port­te­le­fo­ner, blip­par, koder, IR öpp­na­re etc är syn­ner­li­gen kom­pli­ce­rat, inte säkert och består av ett lapp­täc­ke av oli­ka saker. Vi har åtta oli­ka system för pas­sage av oli­ka dör­rar i bygg­na­den.

Kategorier
Om föreningen

Nya porttelefoner

Infor­ma­tion gäl­lan­de de nya port­te­le­fo­ner­na och gam­la blipp­lä­sar­na. Myc­ket infor­ma­tion igen. Vik­tigt!

Kategorier
Att bo hos oss

Vinterfest!

Väl­kom­men till en varm och god för­e­ning!

Vi ord­nar fes­ter och till­ställ­ning­ar på vår vack­ra och funk­tio­nel­la inner­gård. Alla i huset är väl­kom­na att del­ta eller hit­ta på en egen till­ställ­ning.