Nyheter i föreningen

Här hittar ni nyttig information gällande BRF Ingemar 13.

Här­med kal­las med­lem­mar­na i Bostads­rätts­för­e­ning­en Inge­mar 13, Stock­holm, till ordi­na­rie för­e­nings­stäm­ma med efter­föl­jan­de ming­el med mat på går­den.

Tid: tors­dag 1 juni 2016 kl. 18.30

Plats: H2Os loka­ler BV Roslags­ga­tan 44, trev­lig­he­ter på går­den efter stäm­man.

Anmä­lan

För att kun­na pla­ne­ra mat och dryck så behö­ver vi veta hur många som kom­mer på för­e­nings­stäm­man. Anmäl dig/er på mail till anki.kling7@gmail.com alter­na­tivt på bifo­gad anmäl­nings­blan­kett som läggs i för­e­ning­ens brev­lå­da, Roslags­ga­tan, senast den 23 maj.

DAGORDNING På för­e­nings­stäm­man kom­mer föl­jan­de frå­gor att behand­las

 

Med anled­ning av ombygg­na­tion av ter­ras­ser­na på Plan 7 Inge­mars­ga­tan 5 och Roslags­ga­tan 44 kal­lar vi här till med­lemsmö­te

Tis­da­gen den 4 april kl 19.00 — 20.30 i H2O:S loka­ler Roslags­ga­tan 44.

Kal­lel­se till vik­tigt med­lemsmö­te Brf Ingemar13_20170404

2015-12-10: Vik­tig infor­ma­tion till med­lem­mar­na.

Infor­ma­tion BRF Inge­mar 13 (PDF) »

Top