Nyheter i föreningen

Här hittar ni nyttig information gällande BRF Ingemar 13.

  • Här­med kal­las med­lem­mar­na i Bostads­rätts­för­e­ning­en Inge­mar 13, Stock­holm, till ordi­na­rie för­e­nings­stäm­ma

Tid: tis­dag 12 juni 2018 kl.

Plats: H2Os loka­ler BV Roslags­ga­tan 44.

  • Med anled­ning av vår före­stå­en­de Ordi­na­rie För­e­nings­stäm­ma, vil­ken avses avhål­las den 12 juni, har sty­rel­sen note­rat att det inte finns någ­ra inkom­na motio­ner. Enligt stad­gar­na är senas­te tid för motio­ne­ran­de 1:a april. Sty­rel­sen väl­jer där­för att för­länga motions­ti­den till senast 15:e maj.
  • Den 5:e maj skall vi ha en städ­dag och vi hop­pas verk­li­gen att alla stäl­ler upp! Hjälps vi alla åt kan vi med små medel lyf­ta intryc­ket av vår fas­tig­het samt bli av med saker som bara står och tar plats. Tan­ken är att ren­sa alla gemen­sam­ma för­råd och tek­nik­rum samt stä­da des­sa nog­grant. Även inne­går­den och trot­to­a­ren runt huset ingår i den­na mål­sätt­ning. Ställ upp! Anmäl er på gurra@krantz.org, ange lägen­hets­num­mer samt hur många, senast 2:a maj. Natur­ligt­vis ser­ve­ras det lite gott under dagen! Dess­utom har vi en täv­ling där den som har flest del­ta­ga­re per rum i lägen­he­ten vin­ner ett pris! Alla åld­rar räk­nas!

 

2015-12-10: Vik­tig infor­ma­tion till med­lem­mar­na.

Infor­ma­tion BRF Inge­mar 13 (PDF) »