Kategorier
Om föreningen

Internet & TV-avgift

Beslut har tagits om att helt slo­pa den inter­net och TV-avgift om 225 kr som för­e­ning­en tar ut av medlemmarna. 

gammal tv

Avgif­ten slo­pas from 1 janu­a­ri 2021. Som tidi­ga­re redo­vi­sats har för­e­ning­en en läg­re utgift än vad som tas ut. Anled­ning­en till den hög­re avgif­ten var att byg­ga kas­sa till en inve­ste­ring för instal­la­tion av nya kab­lar för inter­net i huset Inge­mars­ga­tan 5. Det har dock visat sig svårt att hit­ta en rim­lig lös­ning, dvs en bra tek­nisk lös­ning till en vet­tig inve­ste­ring. Dess­utom är de gam­la 5E kab­lar­na dug­li­ga till mer än 100/100 Mbit och av det skä­let har sty­rel­sen beslu­tat att vän­ta med nya kablar.

Det­ta till­sam­mans med att vårt bas­pa­ket för TV med Com­hem i dags­lä­get, och efter slo­pan­det av de ana­lo­ga kana­ler­na, är mini­malt och som dess­utom går ut i mars, ger grund för att slo­pa avgif­ten för TV och inter­net. Det inne­bär en intäkts­minsk­ning på 113 400 kr på års­ba­sis men att utgif­ter­na lig­ger kvar på 50% av det fram till mars då utgif­ten för TV för­svin­ner eller ersätts av nytt abon­ne­mang. Inter­net fort­sät­ter i sitt nuva­ran­de abon­ne­mang ytter­li­ga­re två år.

Kategorier
Om föreningen

Porten Ingemarsgatan 5

Under det senas­te halv­å­ret har vi fort­satt haft ett antal pro­blem med port­öpp­na­ren på Inge­mars­ga­tan 5. De kan här­le­das till ett par tek­nis­ka pro­blem som nu san­no­likt är fix­a­de, samt att man helt fel­ak­tigt vri­dit på ström­stäl­la­ren ovan­för por­ten. Vän­li­gen gör inte det!

Vi kom­mer nu att bestäl­la en omkopp­ling så att den ström­stäl­la­ren inte går att kom­ma åt. Skall ni stäl­la upp por­ten, gör det på ett enkelt sätt genom att sät­ta ett snö­re mel­lan hand­tag och den stuprän­na som finns bred­vid por­ten. Skall ni ut med stör­re saker, se till att öpp­na även sido­lju­set, få bätt­re utrym­me så att inte por­ten ska­das. Ska­dar ni por­ten så säg till, det är enkla­re och vi slip­per för­sö­ka leka detek­ti­ver för att hit­ta vem som är ansvarig.

Kategorier
Om föreningen

Hösten 2020

Vi sum­me­rar en som­mar av det mer märk­li­ga sla­get. Sty­rel­sen har hål­lit sig upp­da­te­rad och följt utveck­ling­en av Covid-19.                  

Ett tidigt beslut i våras var att vi skul­le vara mer restrik­ti­va vad gäl­ler utgif­ter och inve­ste­ring­ar till för­mån för att byg­ga extra kas­sa och stå star­ka i det ögon­blick något oför­ut­sett hän­der under den­na osäk­ra period.

I dag har vi ca 1,3 mil­jo­ner i kas­san och det efter att vi under peri­o­den beta­lat bland annat den nya instal­la­tio­nen av fjärr­vär­me­väx­la­re vil­ken gjor­des i decem­ber ‑19, bara det en halv mil­jon kro­nor. Ytter­li­ga­re inve­ste­ring­ar på ca 200’ kr har gjorts, alla här­rör från kom­plet­te­ring­ar till vär­me­väx­la­ren men ock­så de beta­lats under vår peri­od av mer restrik­tiv kassahållning.

Vi kom­mer dess­utom fyl­la på kas­san ytter­li­ga­re vid kom­man­de kvartalsskifte.

Det visar att vi fort­sätt­nings­vis har starkt kassa­flö­de samt hål­ler fast vid amor­te­ring om minst 500’ kr var­je år och minst 500’ kr kvar i kas­san efter amortering.

Vår hyres­gäst Modi­go har visat sig vara ett rik­tigt lyc­ko­kast. De ver­kar helt opå­ver­ka­de av rådan­de Coro­na­si­tu­a­tion. Av det skä­let har sty­rel­sen gjort bedöm­ning­en att vi kan lät­ta en del på den restrik­ti­va kas­sa­håll­ning­en och påbör­ja ett för­sik­tigt pro­gram av under­håll och förbättringar.

Kategorier
Om föreningen

Ny Förvaltare-Storholmen

Vi bör­jar så smått att kom­ma igång med vår nya för­val­ta­re Stor­hol­men och det bådar verk­li­gen gott! Många saker som kom­mer att bli enkla­re för alla inklu­si­ve sty­rel­se­ar­be­te i vis­sa fall. Att det dess­utom inne­bär en bespa­ring på ca 35’ kr per år gör det än mer inspirerande.

Med ny för­val­ta­re så kom­mer nya hyresa­vi­er för sista kvar­ta­let ut nu i dagarna.

Stor­hol­men kom­mer även att utar­be­ta en ny under­hålls­plan för våra fas­tig­he­ter. Den kom­mer lig­ga till grund för hur inve­ste­rings­tak­ten fram­ö­ver kom­mer att se ut och blir där­för ledan i den för­sik­ti­ga pro­gram av under­håll och för­bätt­ring som nämnts ovan.

Kategorier
Om föreningen

Garagestädning 12 okt.

08:00 — 16:00, mån­da­gen den 12:e okto­ber (2020) skall alla bilar och motor­cyklar vara ute ur gara­get. Det gäl­ler ock­så alla övri­ga per­son­li­ga ägo­de­lar och utrustning.

Pas­sar ock­så på att påmin­na om den brand­in­spek­tion som görs två gång­er om året. Den säger att man inte kan ha lösa före­mål som inte hör till for­do­nen på p‑platserna. För­hopp­ning­en är att ni tar bort det i god tid innan gara­ge­städ­ning senast 10/10. Alter­na­ti­vet är att de tas bort på husets städ­dag den 11/10.

Kategorier
Om föreningen

Cykelförråd 2020

Vi har behov av att dras­tiskt dra ned på allt som för­va­ras i des­sa för­råd. Där det är möj­ligt behö­ver vi redu­ce­ra cyklar, barn­vag­nar, pul­kor etc.

Sty­rel­sens bedöm­ning är att vi fort­fa­ran­de kan få undan en hel del och där­i­ge­nom slut­li­gen få en upp­fatt­ning om hur myc­ket plats vi kan fri­gö­ra för att alla skall få plats med sina cyklar och barnvagnar.

Mål­sätt­ning­en är att det­ta skall vara klart senast lör­da­gen den 10/10, dvs dagen innan hös­tens städ­dag. Sty­rel­sen orga­ni­se­rar bort­fors­ling av det som sen skall iväg.

Resul­ta­tet av det­ta blir att allt det som är kvar efter genom­gång kom­mer att frak­tas iväg. Sty­rel­sen kom­mer att sät­ta vita bunt­band på alla cyklar, barn­vag­nar och pul­kor. Vi ber er alla att avlägs­na ban­den på de cyklar, barn­vag­nar och pul­kor ni använ­der innan 10/10.

Cyklar, barn­vag­nar och pul­kor, vars band sit­ter kvar den 10/10, kom­mer att avlägs­nas från för­rå­den och lag­ras i 3 måna­der för att där­ef­ter kas­tas eller skänkas.

Om vi gör det­ta nog­grant kom­mer möj­lig­he­ter­na till rik­tigt bra cykel­rum öka väsent­ligt och san­no­likt gå att genomföras!

Kategorier
Om föreningen

Städdag 11 oktober 2020

Vi upp­re­par tidi­ga­re suc­cé­er och sam­las för en städ­dag då vi tar hand om vår fastighet!

Sam­ling kl. 10:30 på inner­går­den.

Agen­dan för dagen,  den styrs natur­ligt­vis av hur många vi är:

 1. Stä­da tvättstugan
 2. Stä­da soprummet.
 3. Göra rent sopkärlen.
 4. Stä­da cykel­rum på Ingemarsgatan.
 5. Stä­da cykel­rum på Roslagsgatan.
 6. Ren­gö­ra gal­ler till luft­sy­stem, mest innergården.
 7. Stä­da ur tek­nik­rum och pannrum.
 8. Fyl­la fog­mas­sa mel­lan fasad­sten och trottoarsten.
 9. Mon­te­ra tak­plå­tar i entré Ingemarsgatan.
 10. Ren­gö­ra och ploc­ka in möb­ler från gården.
 11. Ta bort saker i trapp­hu­sen enligt brandöversyn.
 12. Tvät­ta hiss­dör­rar och plå­tar, insi­da, Inge­mars­ga­tan 5.
 13. Mon­te­ra fäs­ten för hand­tag i hissen
 14. Plus det vi hin­ner hit­ta fram till städdagen.
 15. Avslut med korvgrillning.

Efter städ­da­gens slut ser­ve­ras lite att äta och dric­ka. Mis­sa inte det­ta till­fäl­le att lära kän­na huset och era grannar!

Vi hjälps åt med att hål­la avstånd!

Kul om vi blir ett rik­tigt stort gäng, då går det lätt och snabbt att få myc­ket gjort!

Anmäl er till sty­rel­sen så vi kan planera!

 Via brev­lå­da i Roslags­ga­tans entré eller via hemsidan/kontakt)

Kategorier
Om föreningen

Vårens städdag söndagen den 10 maj

Sam­ling kl. 10:30 på inner­går­den.

Efter städ­da­gens slut ser­ve­ras lite att äta och dric­ka. Mis­sa inte det­ta till­fäl­le att lära kän­na huset och era grannar!

Kul om vi blir ett rik­tigt stort gäng, då går det lätt och snabbt att få myc­ket gjort!

Kategorier
Om föreningen

Garagestädning måndagen den 11:e maj

08:00 — 1600, mån­da­gen den 11:e maj 2020 skall alla bilar och motor­cyklar vara ute ur gara­get. Det gäl­ler även övri­ga per­son­li­ga ägo­de­lar och utrustning.

Pas­sar ock­så på att påmin­na om den brand­in­spek­tion som görs 2 gång­er om året. Den säger att man inte kan ha lösa före­mål på p‑platserna. För­hopp­ning­en är att ni tar bort det i god tid innan gara­ge­städ­ning. Alter­na­ti­vet är att de tas bort på husets städ­dag den 10:e maj, dvs dagen innan.

Ett öns­ke­mål är som sagt att alla även har bytt till som­mar­däck. Då mins­kar damm och sli­tage i gara­get väsent­ligt, tack på för­hand för det!

Kategorier
Att bo hos oss

Ombyggnader och reparationer

Bostads­rätts­in­ne­ha­vares (Bri) rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter regle­ras i bostads­rätts­för­e­ning­ens (Brf) stadgar.

Det ålig­ger Bri att söka erfor­der­li­ga myn­dig­hets till­stånd för genom­fö­ran­de av pla­ne­ra­de för­änd­ring­ar i enlig­het med gäl­lan­de Plan och Bygglag.

Brfs sty­rel­se skall för god­kän­nan­de till­stäl­las besluts­un­der­lag i form av rit­ning­ar, tek­nisk beskriv­ning, tid­plan och annan rele­vant doku­men­ta­tion samt upp­gif­ter om hur och av vem pro­jek­tet skall genomföras.

Repa­ra­tions- och ombygg­nads­ar­be­ten skall utfö­ras av behö­rig reparatör/ hant­ver­ka­re. Svens­ka bygg­be­stäm­mel­ser och gäl­lan­de anvis­ning­ar i Bygg AMA skall föl­jas. Vid alla åtgär­der som genom­förs skall luft­kva­li­tet, ljud- och vär­me-iso­le­ring, brand­skydd samt utrym­ning sär­skilt beaktas.

Brf kan efter egen bedöm­ning anli­ta sak­kun­ni­ga för att kon­trol­le­ra exem­pel­vis utfö­ran­den som kom­mer att bli dol­da genom inbygg­nad. Kon­trol­ler­na skall ombe­sör­jas av Bri. Brf över­tar inte ansva­ret i sam­band med kon­trol­ler­na. Brf skall av Bri ersät­tas för de kost­na­der i form av admi­nist­ra­tion, tek­nisk kon­troll, besikt­ning­ar mm som blir en följ av Brfs insat­ser vid aktu­ell förändring.

Efter avslu­tat pro­jekt skall Bri över­läm­na rela­tions­hand­ling­ar, myn­dig­hets­do­ku­ment och and­ra rele­van­ta hand­ling­ar till Brf i form för Brf´s arki­ve­ring. Exem­pel på doku­ment är bygg­lov­hand­ling­ar, rit­ning­ar, beskriv­ning­ar, sotarin­tyg, pro­to­koll avse­en­de sam­råd, egen­kon­troll, kva­li­tets­säk­ring, OVK-besikt­ning etc.

Infor­ma­tion om änd­rings­ar­be­tets omfatt­ning inklu­si­ve tid­plan skall läm­nas skrift­li­gen till berör­da gran­nar och anslås på anslags­tav­lor i god tid före pro­jektstart. Av hän­syn till gran­nar får inga stö­ran­de arbe­ten utfö­ras före kl 0800 eller efter kl 1700. Inte hel­ler under lör­da­gar, sön­da­gar och övri­ga helgdagar.

Vid bil­ning ålig­ger det Bri att fast­stäl­la om det före­lig­ger risk för bil­nings­ska­dor i and­ra lägen­he­ter. Före­lig­ger risk skall besikt­ning genom­fö­ras av lägen­he­ter som är i faro­zo­nen för ska­dor. I det fall besikt­ning ej sker räk­nas det som att inga tidi­ga­re ska­dor har funnits.

Våtut­rym­men Vid repa­ra­tio­ner och ombygg­nad skall hant­ver­ka­re som anli­tas vara cer­ti­fi­e­ra­de för våtrums­ar­be­ten. Arbe­ten skall utfö­ras enligt gäl­lan­de myn­dig­hets­krav och Bygg­ke­ra­mikrå­dets bransch­reg­ler vad gäl­ler såväl under­lag för täts­kikt som tätskikt.

Om stör­re ombygg­na­der eller led­nings­för­änd­ring­ar utförs skall nya rela­tions­hand­ling­ar upp­rät­tas och intyg från sak­kun­nigt gäl­lan­de täts­kikt till­stäl­las Brf.

Då ombygg­nad inne­bär för­änd­rat läge av bad­rum eller kök skall even­tu­el­la olä­gen­he­ter utre­das. Luft­kva­li­tet och lju­di­so­le­ring mot angrän­san­de våning­ar skall säkerställas.

Trans­por­ter

Trapp­hus och his­sar får inte använ­das för ombygg­nads­re­la­te­ra­de per­son- eller material/utrustningstransporter eller på annat sätt som blir stö­ran­de för övri­ga Bri. Bygg/transporthiss och/eller mobil­kran förutsätts.

Byg­gav­fall

Allt byg­gav­fall skall bort­forslas direkt till åter­vin­nings­cen­tral utan mel­lan­lag­ring på trot­to­a­rer eller and­ra gemen­sam­ma utrymmen.

Grovsoprum­met får inte nytt­jas för byg­gav­fall inklu­si­ve vit­va­ror, skåp etc.

Övrigt

Vid över­lå­tel­se av bostads­rätt skall Bri infor­me­ra ny Bri om utför­da repa­ra­tio­ner och ombygg­na­der enligt reg­ler ovan samt över­läm­na rele­vant dokumentation.

Om reg­ler­na ovan inte följs kan Brf vid­ta­ga erfor­der­li­ga åtgär­der för regelupp­fyll­nad på Bri´s bekostnad.

Om tvek­sam­het upp­står beträf­fan­de tolk­ning av des­sa reg­ler – kon­tak­ta Brfs sty­rel­se.