Om Föreningen

För­e­ning­en äger och för­val­tar fas­tig­he­ten sedan den 7 novem­ber 2001 och omfat­tar 40
bostads­lä­gen­he­ter, en kon­torslo­kal samt garage (med 25 plat­ser).
Samt­li­ga lägen­he­ter är upp­låt­na med bostads­rätt.
Fas­tig­he­ten är belä­gen på Inge­mars­ga­tan 5/Roslagsgatan 44 i Stock­holm, Johan­nes för­sam­ling.
Bygg­na­den är upp­förd 1969 och består av ett fler­bo­stads­hus. Den tota­la uthyr­nings­ba­ra are­an upp­går till 3 441 kvm samt 236 kvm kon­tor­sa­rea. Tom­ten omfat­tar 842 kvm.

För­e­ning­ens fir­ma har teck­nats, för­u­tom av sty­rel­sen, av sty­rel­sens leda­mö­ter två i för­e­ning.