Framtidsvisioner

Vi sat­sar på lång­sik­tig lön­sam­het och på en håll­bar pla­ne­ring för mil­jön. Vi var bland de förs­ta bostads­rätts­för­e­ning­ar­na att sat­sa på bergsvär­me vil­ket idag gör att våra vär­mekost­na­der dras­tiskt sjun­kit. I bäs­ta fall kan vi även kom­ma att säl­ja över­skotts­vär­me till Vat­ten­fall. Pla­ner finns även på att instal­le­ra vind­snur­ror på taket för att dri­va ven­ti­la­tion, pum­par mm. som hål­ler bygg­na­den i trim. En myc­ket natur­vän­lig och sam­ti­digt eko­no­misk lös­ning. Har du någ­ra idéer på för­bätt­ring­ar och ambi­tio­ner som du anser att för­e­ning­en ska sik­ta på? Skriv gär­na en kom­men­tar nedan eller skic­ka oss ett e-mail.