Styrelsen 2017–18

Vid ordi­na­rie stäm­ma väl­jer bostads­rätts­för­e­ning­en Inge­mar 13 med­lem­mar en sty­rel­se om minst tre och högst sju leda­mö­ter med högst tre sup­ple­an­ter. Sty­rel­sen väl­jer inom sig en ord­fö­ran­de. Sty­rel­sen sam­man­trä­der en gång i måna­den och vid behov.

Styrelsen 2017–2018

Sty­rel­se­ord­fö­ran­de Gur­ra Krantz tele­fon nr  0705–412240
Sek­re­te­ra­re Fred­rik Dahl­berg
Sek­re­te­ra­re Claes Nil­son
Leda­mot Nils Kar­lén
Leda­mot Vacant
Sup­ple­ant Andre­as Fält
Fri­ståen­de eko­no­mi Anna Karin Ver­ne­holt

Kon­tak­ta sty­rel­sen »