Kategorier
Om föreningen

Garagestädning måndagen den 11:e maj

När nu vin­tern släppt sitt grepp, om den ens hade något, och dubb­däck och vin­ter­tid är byt­ta, skall vi stä­da ur gara­get.

08:00 — 1600, mån­da­gen den 11:e maj 2020 skall alla bilar och motor­cyklar vara ute ur gara­get. Det gäl­ler även övri­ga per­son­li­ga ägo­de­lar och utrust­ning.

Pas­sar ock­så på att påmin­na om den brand­in­spek­tion som görs 2 gång­er om året. Den säger att man inte kan ha lösa före­mål på p‑platserna. För­hopp­ning­en är att ni tar bort det i god tid innan gara­ge­städ­ning. Alter­na­ti­vet är att de tas bort på husets städ­dag den 10:e maj, dvs dagen innan.

Ett öns­ke­mål är som sagt att alla även har bytt till som­mar­däck. Då mins­kar damm och sli­tage i gara­get väsent­ligt, tack på för­hand för det!