Kategorier
Om föreningen

Porten Ingemarsgatan 5

Under det senas­te halv­å­ret har vi fort­satt haft ett antal pro­blem med port­öpp­na­ren på Inge­mars­ga­tan 5. De kan här­le­das till ett par tek­nis­ka pro­blem som nu san­no­likt är fix­a­de, samt att man helt fel­ak­tigt vri­dit på ström­stäl­la­ren ovan­för por­ten. Vän­li­gen gör inte det!

Vi kom­mer nu att bestäl­la en omkopp­ling så att den ström­stäl­la­ren inte går att kom­ma åt. Skall ni stäl­la upp por­ten, gör det på ett enkelt sätt genom att sät­ta ett snö­re mel­lan hand­tag och den stuprän­na som finns bred­vid por­ten. Skall ni ut med stör­re saker, se till att öpp­na även sido­lju­set, få bätt­re utrym­me så att inte por­ten ska­das. Ska­dar ni por­ten så säg till, det är enkla­re och vi slip­per för­sö­ka leka detek­ti­ver för att hit­ta vem som är ansvarig.