Broker Information

Roligt att du är intres­se­rad av vår för­e­ning. Infor­ma­tion på den här sidan är för dig som ska säl­ja en lägen­het eller om du är mäk­la­re och vill ha till­gång till vik­ti­ga under­lag. Om det är något du sak­nar kan du con­tact us..

Questions and answers

Är brf Inge­mar 13 en äkta bostads­rätts­för­e­ning?
- Yes

Äger för­e­ning­en mar­ken?
- Yes

Vad inne­hål­ler fas­tig­he­ten?
Fas­tig­he­ten är ett hörn­hus med adres­ser­na Roslags­ga­tan 44 samt Inge­mars­ga­tan 5. 

Roslags­ga­tan 44 har 10 st bostads­rät­ter för boen­de samt en bostads­rätt i mark­pla­net för kon­tor­sän­da­mål. Här finns även ingång­en till en lokal om 220 m² vil­ken hyrs ut. Det­ta är en nya­re del som bygg­des till och fär­dig­ställ­des 2006. 

Inge­mars­ga­tan 5 inne­hål­ler 31 st bostads­rät­ter enkom för bostads­än­da­mål. Stor tvätt­stu­ga med fle­ra maski­ner, 3 st tvätt, 2 st tork­tum­la­re samt ett tork­skåp. 2st cykel­ga­rage, ett på var­je adress.

Är det berg­vär­me som upp­värm­ning?
- Berg­vär­me med fjärr­vär­me som tillskott.

Vad ingår inte i avgif­ten?
- Hus­hålls-el, Bred­band och TV.
Bred­band och TV = 225 kr/månad läggs till månads­av­gif­ten, dvs den är ett extra val och ej obli­ga­to­risk. Det som ingår i det­ta val är Com­Hems basut­bud, dvs 7 digi­ta­la och 17 ana­lo­ga kana­ler.
Bred­bandsle­ve­ran­tör är Bredband2 med upp­kopp­ling på upp till 100/100 för lägen­he­ter­na på Inge­mars­ga­tan 5 samt upp till 1000/1000 för lägen­he­ter­na på Roslags­ga­tan 44. 

Är det någon beslu­tad avgifts­för­änd­ring?
- Nej. För­e­ning­en har stark eko­no­mi som ger utrym­me både för för­bätt­ring­ar och amortering.

Vad är hyran för en gara­ge­plats?
- 1600 kr/month. Kon­tak­ta för­e­ning­en om köplats.

Är det någ­ra beslu­ta­de reno­ve­ring­ar?Vi hål­ler just nu på att för­stär­ka por­tar, entré­er och säker­het. Även det digi­ta­la port­te­le­fon­sy­ste­met och kod­sy­ste­met ingår i ett sådant arbe­te. Vi dis­ku­te­rar även and­ra åtgär­der som syf­tar till att för­äd­la fas­tig­he­ten. Vida­re finns det en under­hålls­plan att ta del av nedan.

Tillå­ter ni delat ägan­de?
- Yes

God­kän­ner ni juri­disk per­son?
- No

Var skic­kar vi ansö­kan om med­lem­skap?
- Ni skic­kar den till för­e­ning­ens låda:
Brf Inge­mar 13
Roslags­ga­tan 44
113 54 Stockholm

Document

Ser­vice­plan

Finan­ci­al plan

Års­rap­por­ter »