Beskrivning

För­e­ning­en äger och för­val­tar fas­tig­he­ten sedan den 7 novem­ber 2001 och omfat­tar 40 bostads­lä­gen­he­ter, en kon­torslo­kal samt garage (med 25 plat­ser). Samt­li­ga lägen­he­ter är upp­låt­na med bostads­rätt

Fas­tig­he­ten är belä­gen Inge­mars­ga­tan 5/Roslags­ga­tan 44 i Stock­holm, Johan­nes för­sam­lingBygg­na­den är upp­förd 1969 och består av ett fler­bo­stads­hus. Den tota­la uthyr­nings­ba­ra are­an upp­går till 3 441 kvm samt 236 kvm kon­tor­sa­rea. Tom­ten omfat­tar 842 kvm

För­e­ning­ens Eko­no­mis­ka plan är regi­stre­rad den 2001-10-12. Ny eko­no­misk plan har regi­stre­rats den 2006-05-12