Förvaltning

Bostads­rätts­för­e­ning­en har avtal med Stor­hol­men som hand­har den eko­no­mis­ka och tek­nis­ka förvaltningen.

Fas­tig­he­ten är full­vär­des­för­säk­rad hos Pro­tector. För­e­ning­en rekom­men­de­rar att alla köper till bostads­rätts­tillägg i sin hem­för­säk­ring då det­ta inte ingår i fas­tig­he­tens försäkring.

För­e­ning­en har avtal med Bredband2 för access till Inter­net med egen  fiberupp­kopp­ling samt avtal med Com­hem för TV.

Kon­tak­tin­fo för felan­mäl­ning­ar finns i entrén vid Inge­mars­ga­tan 5 (upp­da­te­ras under våren 2020).

In english

The housing asso­ci­a­tion uti­li­ze Stor­hol­men hand­les finan­ci­al and tech­ni­cal management.

The pro­per­ty is ful­ly insu­red with Pro­tector. The asso­ci­a­tion recom­mends that eve­ry­o­ne buys a tenan­cy sup­ple­ment in their home insu­ran­ce as this is not inclu­ded in the pro­per­ty’s insurance.

BredBand2 pro­vi­des Inter­net access with fib­re cab­le and Com Hem pro­vi­des cab­le TV.