Laundry room

Husets tvätt­stu­ga finns vid Inge­mars­ga­tans entré. En brun metall­dörr. Lås upp med fyr­kan­ti­ga nyckeln. 

Vi har tre tvätt­ma­ski­ner, två tork­tum­la­re och ett tork­skåp. Tvätt­ma­ski­nen som står längst in tar 10kg van­lig tvätt och kan även använ­das för mat­tor. De and­ra maski­ner­na tar 5 kg var och är avsed­da för van­lig tvätt. Se bruks­an­vis­ning­ar på väg­gen.  Den sto­ra tork­tum­la­ren tar 10 kg. 

För allas trevnad är det viktigt att vi följer de regler som gäller där. 

  • Tvätt­stu­gan kan bokas max 2 pass i rad, var­je pass är 2 timmar. 
  • Nytt pass kan endast bokas efter avslu­tat pass.
  • Tvätt­me­dels­fac­ket ska tor­kas ur efter var­je tvättpass.
  • Bän­kar och tvätt­ma­ski­ner tor­kas av
  • Tork­tum­lar­na ska ren­sas från ludd. 
  • Mang­el­du­ken ska häng­as slätt för luftning/torkning
  • Tor­ka gol­vet i torkskåpet.
  • Golv sopas och vid behov tor­kas efter tvättpasset
  • Tvätt­vag­nar­na ska fin­nas på plats till nästa

Tork­ning av tvätt i tork­skåp och tum­la­re får fort­sät­ta i 30 minu­ter efter det att din tvät­tid är slut. 

OBS! om du inte bör­jat tvät­ta efter 1 tim­me in på dina boka­de pass ”för­fal­ler” bok­ning­en och vem som helst kan ta din tid. Gör en note­ring i bok­ningsru­tan om du avser att kom­ma sent!

En bra grund­re­gel är att läm­na tvätt­stu­gan i per­fekt skick, då blir din gran­ne glad.