The Board

Vid ordi­na­rie stäm­ma väl­jer bostads­rätts­för­e­ning­en Inge­mar 13 med­lem­mar en sty­rel­se om minst 3 och högst 7 leda­mö­ter med minst 1 eller högst 2 sup­ple­an­ter. Sty­rel­sen kon­sti­tu­e­rar sig själv. Sty­rel­sen sam­man­trä­der en gång i måna­den och vid behov.

Sty­rel­se­ord­fö­ran­deMar­kus Åvall  0709–841688
Sek­re­te­ra­reMar­tin Karls­son  0725–931165
Eko­no­miJohan Sven­ner­holm 0735–225573
Leda­motIre­ne Hem­berg 0766–339333
Sup­ple­antFelix Gip 0708–747383