Trivsel i föreningen

För vår gemen­sam­ma triv­sel har vi skri­vit ned någ­ra rikt­lin­jer för att vi alla skall tri­vas till­sam­mans i vår förening.

Bostads­rätts­för­e­ning­en äger fas­tig­he­ten som består av hus och tomt. Den som äger en lägen­het är med­lem i för­e­ning­en och delar fas­tig­he­ten med övri­ga med­lem­mar. I vår för­e­ning har vi en hyresgäst. 

En bostads­rätts­för­e­ning är en eko­no­misk för­e­ning som har till ända­mål att i för­e­ning­ens hus upp­lå­ta lägen­he­ter med bostads­rätt med de reg­ler som gäl­ler för såda­na. För­e­ning­ens stad­gar finns här att läsa.

Till­sam­mans är vi ansva­ri­ga för vår gemen­sam­ma egen­dom och eko­no­mi. Det blir trev­ligt om vi alla hjälps åt att hål­la fint och ploc­ka upp efter oss. 

Maintenance etc.

För­e­ning­en har avtal med Stor­hol­men i Stock­holm ang tek­nisk för­valt­ning, fas­tig­hets­sköt­sel samt lokal­vård. Om det upp­står ska­dor på vårt hus eller gemen­sam­ma utrym­men, skall det­ta anmä­las till Stor­hol­mens felan­mä­lan, tele­fon 0771–786 746. 

Hyra ut sin lägenhet i andra hand

För att få hyra ut sin lägen­het i and­ra hand krävs sty­rel­sens skrift­li­ga god­kän­nan­de i för­väg och för­e­ning­en har även rätt att ta ut en avgift för det. Läs mer om reg­ler­na i stadgarna. 

Renovation

Ibland vill man för­nya och kom­plet­te­ra sin lägen­het. Vid reno­ve­ring, när det gäl­ler väsent­li­ga för­änd­ring­ar, mås­te man få sty­rel­sens god­kän­nan­de. Läs gär­na mer om de reg­ler som gäl­ler vid reno­ve­ring på hemsidan. 

Front door and stairs

Se till att port­dör­ren går i lås efter dig vid in- eller utpas­sage till huset. Det­ta är ett enkelt sätt att mins­ka ris­ken att få oin­bjud­na gäs­ter. Trapp­hu­sen stä­das en gång i vec­kan året runt. Entré­er­na en gång i vec­kan under som­mar­halv­å­ret och två gång­er i vec­kan under vinterhalvåret. 

Port­te­le­fo­nen kan kopp­las till din tele­fon så att dina gäs­ter tryc­ker in ditt namn och sedan ring. Då ring­er det i din tele­fon och du kan öpp­na genom att tryc­ka på ”*” eller ”5”, att neka till­trä­de tryck på ”#”.
För att det ska fun­ge­ra så ska du anmä­la ditt tele­fon­num­mer på en blan­kett (se sista sidan) och läm­na i BRF:ens brev­lå­da på Roslags­ga­tan 44. 

Inner yard

Vår fina gård sköts om av oss i för­e­ning­en. Går­den kan bokas på en alma­nac­ka som häng­er i tvätt­stu­gan. Det finns bord och sto­lar som kan använ­das, kom ihåg att stäl­la undan de efter använd­ning så att de skyd­das och hål­ler sig fina länge. 

Gril­len får ock­så använ­das, ett tips är att använ­da grill­fo­lie så är den lät­ta­re att göra ren efteråt.

Kat­ter skall hål­las under upp­sikt och hun­dar skall vara kopp­la­de, så att de inte stör eller för­o­re­nar. Apro­på för­ore­ning­ar så läm­nar vi givet­vis inte hel­ler någ­ra ciga­rett­fim­par på går­den. Tänk på bar­nen som leker på går­den samt allas vår trivsel.

Bicycles and carriages

Cyklar, barn­vag­nar mm får ej för­va­ras i por­ten eller trapp­hu­sen då de är klas­sa­de som utrym­nings­vä­gar vid brand. 

Bicycle room

Huset har två cykel­för­råd. Det stör­re finns i Inge­mars­ga­tans entré. Dör­ren när­mast går­den. Öpp­nas med den fyr­kan­ti­ga nyc­keln. Det mind­re finns inne i Roslags­ga­tans entré­hall. Dör­ren när­mast går­den. Öpp­nas med kodnyckel.

Carriage room

Inne i Roslags­ga­tans entré­hall, dör­ren när­mast går­den finns rum­met för för­va­ring av barn­vag­nar. Dör­ren öpp­nas med kodnyckel.

Bobsleds etc.

I sto­ra cykel­för­rå­det i Inge­mars­ga­tans entré finns det pul­kor på en hyl­la. De kan man låna men de mås­te läg­gas till­ba­ka på hyl­lan efter användandet. 

Fire

Brand­in­spek­tion genom­förs regel­bun­det och våra brand­sä­ker­hets­reg­ler finns upp­sat­ta i trapp­hu­sen. De finns även på hemsidan. 

Music and parties

Det är all­tid trev­ligt med fest och firan­de. Om ni har pla­ne­rat in en fest eller någ­ra and­ra trev­lig­he­ter är det bra om ni innan fes­ten infor­me­rar era gran­nar eller sät­ter en lapp i por­ten att ni skall ha fest. Accep­tan­sen bru­kar öka mar­kant om man har bli­vit informerad. 

Nor­malt skall “frid råda” både inom­hus och på går­den mel­lan 23:00 ‑07:00. På sön­dags­morg­nar ser vi myc­ket gär­na att fri­den råder längre.

Des­sa rikt­lin­jer finns för att öka vår triv­sel i för­e­ning­en och de har anta­gits av sty­rel­sen i okto­ber 2015. De skall ses som ett kom­ple­ment till bostads­rätts­för­e­ning­ens stad­gar, all­män­na ord­nings­reg­ler och Mil­jö- och Hälsoskyddslagen. 

Har du frå­gor eller syn­punk­ter, ta gär­na kon­takt med sty­rel­sen.