Kategorier
Om föreningen

Årsstämma 14 maj 2020

Uppdaterad 20 april 2020

Ordinarie föreningsstämma: Torsdagen 14 maj 2020 kl. 18.30. Mötesplats är vår fina innergård.

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ingemar 13, Stockholm, kallas till ordinarie föreningsstämma:

Ni som anmälde er till förra kallelsen behöver anmäla er igen och vi hoppas naturligtvis på ännu fler anmälningar från övriga medlemmar!

Anmäl Dig/Er på mail  styrelsen@brfingemar13.se  alternativt nedan på bifogad anmälningsblankett som därefter läggs i föreningens brevlåda, Roslagsgatan 44, helst senast 10:e maj.

Vänligen ange namn på deltagande medlemmar samt lägenhetsnummer.

Styrelsen påminner om att vid röstning via ombud/annan medlem, kan ombud/annan medlem inte företräda mer än en (1) annan röst.

DAGORDNING 
På föreningsstämman kommer följande frågor att behandlas:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av stämmoordförande.
 3. Beslut om att tillåta externa ombud utan rösträtt vilka inte är medlemmar. Detta för att kunna hålla stämman utomhus och därmed tillåta eventuell överhörning från utomstående. Konsensusbeslut från de närvarande behövs för detta.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 6. Val av två justerare och rösträknare.
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 8. Fastställande av röstlängd.
 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2019.
 10. Föredragning av revisorns berättelse.
 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar.
 12. Beslut om resultatdisposition.
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 14. Fråga om arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 16. Val av revisor och revisorssuppleant.
 17. Tillsättande av valberedning.
 1. Ärenden, för beslut, som styrelsen tagit upp i kallelsen eller som medlem motionerar om enligt § 31.
 2. Två motioner bifogas denna kallelse.
 3. Byte av fastighetsförvaltare. Styrelsen söker mandat att ta beslut på ny förvaltare från och med 20210101. Se bifogat dokument ”Byte av förvaltare”.
 4. Övriga frågor.
 5. Stämmans avslutande.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 19:e april. Inlämnade motioner sänds ut till medlemmarna för påseende innan stämman. Viktigt att komma ihåg att läsa in sig på motionerna och ha en tydlig åsikt innan stämman. Stämman är till för att rösta om motionerna efter en kort dragning. Med andra ord är stämman i huvudsak inte till för diskussioner eller ytterligare information kring inlämnade motioner.

Årsredovisningen för 2019 kommer att distribueras till alla medlemmar senast 2 veckor före stämman och då tillsammans med budget för 2020.

Har du inte uppgett din mailadress men vill ha materialet på mail (då har du fått denna kallelse via brevlådan) vänligen sänd ett mail till styrelsen@brfingemar13.se med din mailadress.

Om du inte anmäler någon mailadress får du fortsatt materialet i din brevlåda.

Det är styrelsens förhoppning att många medlemmar deltager på stämman även om vi sitter ute!

Varmt välkomna!

sv_SESvenska