Kategorier
Att bo hos oss

Ombyggnader och reparationer

Bostadsrättsinnehavares (Bri) rättigheter och skyldigheter regleras i bostadsrättsföreningens (Brf) stadgar.

Det åligger Bri att söka erforderliga myndighets tillstånd för genomförande av planerade förändringar i enlighet med gällande Plan och Bygglag.

Brfs styrelse skall för godkännande tillställas beslutsunderlag i form av ritningar, teknisk beskrivning, tidplan och annan relevant dokumentation samt uppgifter om hur och av vem projektet skall genomföras.

Reparations- och ombyggnadsarbeten skall utföras av behörig reparatör/ hantverkare. Svenska byggbestämmelser och gällande anvisningar i Bygg AMA skall följas. Vid alla åtgärder som genomförs skall luftkvalitet, ljud- och värme-isolering, brandskydd samt utrymning särskilt beaktas.

Brf kan efter egen bedömning anlita sakkunniga för att kontrollera exempelvis utföranden som kommer att bli dolda genom inbyggnad. Kontrollerna skall ombesörjas av Bri. Brf övertar inte ansvaret i samband med kontrollerna. Brf skall av Bri ersättas för de kostnader i form av administration, teknisk kontroll, besiktningar mm som blir en följ av Brfs insatser vid aktuell förändring.

Efter avslutat projekt skall Bri överlämna relationshandlingar, myndighetsdokument och andra relevanta handlingar till Brf i form för Brf´s arkivering. Exempel på dokument är bygglovhandlingar, ritningar, beskrivningar, sotarintyg, protokoll avseende samråd, egenkontroll, kvalitetssäkring, OVK-besiktning etc.

Information om ändringsarbetets omfattning inklusive tidplan skall lämnas skriftligen till berörda grannar och anslås på anslagstavlor i god tid före projektstart. Av hänsyn till grannar får inga störande arbeten utföras före kl 0800 eller efter kl 1700. Inte heller under lördagar, söndagar och övriga helgdagar.

Vid bilning åligger det Bri att fastställa om det föreligger risk för bilningsskador i andra lägenheter. Föreligger risk skall besiktning genomföras av lägenheter som är i farozonen för skador. I det fall besiktning ej sker räknas det som att inga tidigare skador har funnits.

Våtutrymmen Vid reparationer och ombyggnad skall hantverkare som anlitas vara certifierade för våtrumsarbeten. Arbeten skall utföras enligt gällande myndighetskrav och Byggkeramikrådets branschregler vad gäller såväl underlag för tätskikt som tätskikt.

Om större ombyggnader eller ledningsförändringar utförs skall nya relationshandlingar upprättas och intyg från sakkunnigt gällande tätskikt tillställas Brf.

Då ombyggnad innebär förändrat läge av badrum eller kök skall eventuella olägenheter utredas. Luftkvalitet och ljudisolering mot angränsande våningar skall säkerställas.

Transporter

Trapphus och hissar får inte användas för ombyggnadsrelaterade person- eller material/utrustningstransporter eller på annat sätt som blir störande för övriga Bri. Bygg/transporthiss och/eller mobilkran förutsätts.

Byggavfall

Allt byggavfall skall bortforslas direkt till återvinningscentral utan mellanlagring på trottoarer eller andra gemensamma utrymmen.

Soprummet får inte nyttjas för byggavfall inklusive vitvaror, skåp etc.

Övrigt

Vid överlåtelse av bostadsrätt skall Bri informera ny Bri om utförda reparationer och ombyggnader enligt regler ovan samt överlämna relevant dokumentation.

Om reglerna ovan inte följs kan Brf vidtaga erforderliga åtgärder för regeluppfyllnad på Bri´s bekostnad.

Om tveksamhet uppstår beträffande tolkning av dessa regler – kontakta Brfs styrelse.

sv_SESvenska