Kategorier
Om föreningen

Internet & TV-avgift

Beslut har tagits om att helt slo­pa den inter­net och TV-avgift om 225 kr som för­e­ning­en tar ut av medlemmarna. 

gammal tv

Avgif­ten slo­pas from 1 janu­a­ri 2021. Som tidi­ga­re redo­vi­sats har för­e­ning­en en läg­re utgift än vad som tas ut. Anled­ning­en till den hög­re avgif­ten var att byg­ga kas­sa till en inve­ste­ring för instal­la­tion av nya kab­lar för inter­net i huset Inge­mars­ga­tan 5. Det har dock visat sig svårt att hit­ta en rim­lig lös­ning, dvs en bra tek­nisk lös­ning till en vet­tig inve­ste­ring. Dess­utom är de gam­la 5E kab­lar­na dug­li­ga till mer än 100/100 Mbit och av det skä­let har sty­rel­sen beslu­tat att vän­ta med nya kablar.

Det­ta till­sam­mans med att vårt bas­pa­ket för TV med Com­hem i dags­lä­get, och efter slo­pan­det av de ana­lo­ga kana­ler­na, är mini­malt och som dess­utom går ut i mars, ger grund för att slo­pa avgif­ten för TV och inter­net. Det inne­bär en intäkts­minsk­ning på 113 400 kr på års­ba­sis men att utgif­ter­na lig­ger kvar på 50% av det fram till mars då utgif­ten för TV för­svin­ner eller ersätts av nytt abon­ne­mang. Inter­net fort­sät­ter i sitt nuva­ran­de abon­ne­mang ytter­li­ga­re två år.