Bylaws

Som boen­de i bostads­rätts­för­e­ning­en bör du ha koll på de stad­gar som gäl­ler. Här beskrivs reg­ler för sty­rel­se och sköt­sel av huset, avgif­ter, reg­ler vid års­stäm­man mm. Har du någ­ra frå­gor om vad som gäl­ler kan du all­tid kon­tak­ta styrelsen.