Cate­go­ri­es
To live with us

Ombyggnader och reparationer

VI äger alla huset till­sam­mans. Där­för ska sty­rel­sen ges besluts­un­der­lag i form av rit­ning­ar, tek­nisk beskriv­ning, tid­plan och annan rele­vant doku­men­ta­tion samt upp­gif­ter om hur och av vem pro­jek­tet skall genom­fö­ras innan de kan ge sitt godkännande.

Bostads­rätts­in­ne­ha­vares (Bri) rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter regle­ras i bostads­rätts­för­e­ning­ens (Brf) stadgar.

Det ålig­ger Bri att söka erfor­der­li­ga myn­dig­hets till­stånd för genom­fö­ran­de av pla­ne­ra­de för­änd­ring­ar i enlig­het med gäl­lan­de Plan och Bygglag.

Brfs sty­rel­se skall för god­kän­nan­de till­stäl­las besluts­un­der­lag i form av rit­ning­ar, tek­nisk beskriv­ning, tid­plan och annan rele­vant doku­men­ta­tion samt upp­gif­ter om hur och av vem pro­jek­tet skall genomföras.

Repa­ra­tions- och ombygg­nads­ar­be­ten skall utfö­ras av behö­rig reparatör/ hant­ver­ka­re. Svens­ka bygg­be­stäm­mel­ser och gäl­lan­de anvis­ning­ar i Bygg AMA skall föl­jas. Vid alla åtgär­der som genom­förs skall luft­kva­li­tet, ljud- och vär­me-iso­le­ring, brand­skydd samt utrym­ning sär­skilt beaktas.

Brf kan efter egen bedöm­ning anli­ta sak­kun­ni­ga för att kon­trol­le­ra exem­pel­vis utfö­ran­den som kom­mer att bli dol­da genom inbygg­nad. Kon­trol­ler­na skall ombe­sör­jas av Bri. Brf över­tar inte ansva­ret i sam­band med kon­trol­ler­na. Brf skall av Bri ersät­tas för de kost­na­der i form av admi­nist­ra­tion, tek­nisk kon­troll, besikt­ning­ar mm som blir en följ av Brfs insat­ser vid aktu­ell förändring.

Efter avslu­tat pro­jekt skall Bri över­läm­na rela­tions­hand­ling­ar, myn­dig­hets­do­ku­ment och and­ra rele­van­ta hand­ling­ar till Brf i form för Brf´s arki­ve­ring. Exem­pel på doku­ment är bygg­lov­hand­ling­ar, rit­ning­ar, beskriv­ning­ar, sotarin­tyg, pro­to­koll avse­en­de sam­råd, egen­kon­troll, kva­li­tets­säk­ring, OVK-besikt­ning etc.

Infor­ma­tion om änd­rings­ar­be­tets omfatt­ning inklu­si­ve tid­plan skall läm­nas skrift­li­gen till berör­da gran­nar och anslås på anslags­tav­lor i god tid före pro­jektstart. Av hän­syn till gran­nar får inga stö­ran­de arbe­ten utfö­ras före kl 0800 eller efter kl 1700. Inte hel­ler under lör­da­gar, sön­da­gar och övri­ga helgdagar.

Vid bil­ning ålig­ger det Bri att fast­stäl­la om det före­lig­ger risk för bil­nings­ska­dor i and­ra lägen­he­ter. Före­lig­ger risk skall besikt­ning genom­fö­ras av lägen­he­ter som är i faro­zo­nen för ska­dor. I det fall besikt­ning ej sker räk­nas det som att inga tidi­ga­re ska­dor har funnits.

Våtut­rym­men Vid repa­ra­tio­ner och ombygg­nad skall hant­ver­ka­re som anli­tas vara cer­ti­fi­e­ra­de för våtrums­ar­be­ten. Arbe­ten skall utfö­ras enligt gäl­lan­de myn­dig­hets­krav och Bygg­ke­ra­mikrå­dets bransch­reg­ler vad gäl­ler såväl under­lag för täts­kikt som tätskikt.

Om stör­re ombygg­na­der eller led­nings­för­änd­ring­ar utförs skall nya rela­tions­hand­ling­ar upp­rät­tas och intyg från sak­kun­nigt gäl­lan­de täts­kikt till­stäl­las Brf.

Då ombygg­nad inne­bär för­änd­rat läge av bad­rum eller kök skall even­tu­el­la olä­gen­he­ter utre­das. Luft­kva­li­tet och lju­di­so­le­ring mot angrän­san­de våning­ar skall säkerställas.

Trans­por­ter

Trapp­hus och his­sar får inte använ­das för ombygg­nads­re­la­te­ra­de per­son- eller material/utrustningstransporter eller på annat sätt som blir stö­ran­de för övri­ga Bri. Bygg/transporthiss och/eller mobil­kran förutsätts.

Byg­gav­fall

Allt byg­gav­fall skall bort­forslas direkt till åter­vin­nings­cen­tral utan mel­lan­lag­ring på trot­to­a­rer eller and­ra gemen­sam­ma utrymmen.

Grovsoprum­met får inte nytt­jas för byg­gav­fall inklu­si­ve vit­va­ror, skåp etc.

Övrigt

Vid över­lå­tel­se av bostads­rätt skall Bri infor­me­ra ny Bri om utför­da repa­ra­tio­ner och ombygg­na­der enligt reg­ler ovan samt över­läm­na rele­vant dokumentation.

Om reg­ler­na ovan inte följs kan Brf vid­ta­ga erfor­der­li­ga åtgär­der för regelupp­fyll­nad på Bri´s bekostnad.

Om tvek­sam­het upp­står beträf­fan­de tolk­ning av des­sa reg­ler – kon­tak­ta Brfs sty­rel­se.