Important information

Infor­ma­tion till alla som bor i Bostads­rätts­för­e­ning­en Inge­mar 13.

För vår gemen­sam­ma triv­sel har vi skri­vit ned någ­ra rikt­lin­jer för att vi alla skall tri­vas till­sam­mans i vår förening.